Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Pierwsze działania projektowe już za nami.

Pierwsze działania projektowe realizowane na terenie powiatu chełmskiego obejmowały:

  1. Wybór dziesięciu gmin do realizacji działań projektowych. W tym celu przeprowadzono rozeznanie, odpowiadające na pytanie które z samorządów są chętne do współpracy i wypełnienia ankiet projektowych, sporządzono bazę danych organizacji i grup nieformalnych działających w poszczególnych gminach. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej w celu konsultacji trafności wybranych gmin.
  2. Przygotowanie bazy danych organizacji i lokalnych liderów działających w poszczególnych gminach.
  3. Przeprowadzenie 60 wywiadów ankietowych będących podstawą do sporządzenia analizy SWOT. W każdej gminie przeprowadzono po dwa wywiady z pracownikami samorządu (pracownicy Urzędów Gmin, jednostek podległych gminie, sołtysi, członkowie Rady Gminy) – łącznie 20 wywiadów; a także po cztery wywiady z członkami lokalnych NGO, grup nieformalnych lub lokalnymi liderkami – łącznie 40 wywiadów. Jednocześnie z wywiadami zbierano zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo w każdej z gmin przeprowadzono spotkanie z wójtem w celu zapoznania z założeniami projektu i podpisania deklaracji współpracy. Deklarację podpisało siedmiu wójtów.
  4. Sporządzono analizę ankiet i sytuacji w powiecie na podstawie wyników spotkań oraz dokumentów programowych gmin dostępnych na stronach internetowych. Analiza pozwoliła sformułować rekomendacje dla dalszych działań merytorycznych w projekcie. 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour