Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Harmonogram pracy KIS

Lp. Zakres działania termin
1 Działanie 1 - Zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS. Kwiecień 2018 – grudzień 2018
1.1

Moduł organizacyjny

1.Baza lokalowa:

a) zakup materiałów i doposażenia sali szkoleniowej,

b) zakup urządzeń do obsługi cyklu szkoleniowego, 

c) wynajęcie specjalistycznych pracowni na szkolenie kulinarne i informatyczne

2.Kadra specjalistów:

a) utworzenie bazy kadry specjalistów deklarujących współpracę oraz pozostających w dyspozycji wnioskodawcy na czas realizacji projektu

b) zatrudnienie specjalistów zgodnie z założeniami projektu: 

- koordynator (lider), personel administracyjno – księgowy

- specjaliści (trenerzy, wykładowcy, instruktorzy)

3.Dokumentacja merytoryczna

a) opracowanie zestawu dokumentów merytorycznych (regulamin, formularze i dokumenty do zbierania niezbędnych informacji o uczestnikach, narzędzia diagnozy, dokumentacja potwierdzająca ramy czasowe i zakres merytoryczny zajęć w KIS)

4. Działania informacyjno – promocyjne:

a) opracowanie  i zakup materiałów promocyjnych (plakatów, zestawu gadżetów)

b) redakcja informacji i artykułów na strony internetowe wnioskodawcy i partnerów

 Kwiecień 2018 – grudzień 2018

IV – V 2018

IV – V 2018

 

IV – VIII 2018

IV  2018

 

IV – XII 2018

 

IV 2018

 

 

IV – XII 2018

 1.2

 Moduł usługowy

1.Rekrutacja – zapoznanie z założeniami projektu grupy osób wskazanych przez OPS i PUP, wyselekcjonowanie grupy 12 osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie, podpisanie kontraktów socjalnych kierujących do KIS

2.Usługi indywidualne dla każdego uczestnika:

a) poradnictwo psychologiczne (diagnoza potencjału i potrzeb) 

b) poradnictwo prawne 

c) poradnictwo socjalne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 

d) inne poradnictwo indywidualne wg potrzeb grupy

3.Usługi grupowe, dla całej grupy w ciągu 36 spotkań:

a) samopomocowa grupa wsparcia 

b) warsztaty psychoedukacyjne

c) zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

d) warsztaty edukacji społecznej i zawodowej.

e) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pomoc kuchenna, pracownik porządkowy

f) udział w formach prozatrudnieniowych dla 6 osobowej grupy uczestników – staże zorganizowane przy współpracy PUP i lokalnych pracodawców

 V – VIII 2018

IV 2018

 

IV – VIII 2018

 

 

V-VIII 2018

 

 2  Działanie 2 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych obok usług reintegracji społecznej i zawodowej dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska.  V – XII 2018
 2.1

 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych:

a) utworzenie i prowadzenie punktu doradczo – informacyjnego dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie

b) zatrudnienie kadry doradczej specjalistów do obsługi punktu

c) opracowanie, wydruk, bezpłatna dystrybucja broszury – informatora dla klientów korzystających z nowych usług społecznych

d) zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego

e) zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności partnerstwa

 IV – XII 2018
 3  Działanie 3. Działanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu – organizacja konferencji   XI – XII 2018

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020Zapraszamy do udziału w projekcie, obejmującym działania skierowane do osób bezrobotnych i ich rodzin, w tym między innymi:

1. Działania specjalistycznego wsparcia dla podstawowej grupy:

Planuje się objęcie wsparciem specjalistycznym kategorie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wobec osób – uczestników projektu zostanie zastosowany pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1) organizacyjny – wzmocnienie infrastruktury KIS przez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób - 12 a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy). To narzędzie będzie wykorzystywane na etapie reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej, jako element pomocy dla uczestnika w podejmowaniu dalszych decyzji a także kadry KIS w planowaniu kolejnych zajęć. 

2) usługowy – w którym zastosowane zostanie (1) indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe (z wykorzystaniem autodiagnozy), (2) grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), (3) przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3) efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2. Wdrożenie dodatkowych usług społecznych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska. W tym celu zostanie uruchomiony punkt doradczo - informacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie. W punkcie doradczo – informacyjnym będą również dostępne broszury informacyjne, w tym broszura – informator, specjalnie zredagowana przez specjalistów na potrzeby odbiorców usług punktu. 

3. Zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

4. Wzmocnienie roli lokalnego partnerstwa instytucjonalnego i Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej poprzez włączenie jego przedstawicieli w działania projektowe oraz zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji\ i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności. 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour