Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" od 1 czerwca br. realizuje projekt

pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Jest to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie dotyczący zatrudnienia socjalnego.

 

                Projekt obejmuje wdrożenie zaprogramowanego lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS przy zapewnieniu  minimalnego poziomu jakości usług oraz efektów w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia uczestników projektu.

                Zadanie jest realizowane na terenie Gminy Żmudź. Uczestnicy to 12 kobiet z terenu gminy Żmudź, które w ramach kontraktu socjalnego dostały skierowanie  do uczestnictwa w KIS.

                Zakres projektu zakłada dwa bloki działań. W ramach pierwszego bloku:

·         objęcie wsparciem specjalistycznym grupy osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. 12 kobiet, charakteryzujących się długotrwałym oddaleniem od rynku pracy a także korzystaniem ze świadczeń pomocy społecznej;

·         zastosowanie minimalnego standardu usługowego, składającego się z takich modułów jak:

ü  organizacyjny – tj. specjalistyczne doposażenie zasobów oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej;

ü  usługowy – w którym zastosowane zostanie:

- indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe),

- grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych),

- przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

·         wdrożenie, uzgodnionych form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób,

 

                Całość działań będzie oparta o formułę rozszerzonego partnerstwa trójsektorowego (pomoc społeczna – urząd pracy – pracodawcy), poprzez udział w działaniach przedstawicieli innych sektorów, np. edukacja, sport, czy środowisko naukowe.

 

                Blok działań fakultatywnych obejmie działania o charakterze inicjatywno-dyskusyjnym skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO w celu rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa o nowe podmioty wspomagające działania na rzecz wykluczenia społecznego ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Działania te będą zmierzały do stworzenia w lokalnych strukturach instytucjonalnych ośrodka doradczo - edukacyjnego, służącego animacji form pomocy w tematyce zatrudnienia socjalnego dla lokalnych władz samorządowych (Gminy Żmudź, a także sąsiednich). Rolę tą będzie spełniał KIS Stella.

                W grupie uczestników tego bloku działań przewiduje się także udział przedstawicieli regionalnej platformy współpracy – Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, co powinno wzmocnić synergię lokalnych działań.

                Uczestnikami działań fakultatywnych będzie 20 osobowa grupa osób. Będą to potencjalni sygnatariusze partnerstwa - przedstawiciele 3 sektorów, prowadzący swoje działania zarówno na terenie Gminy Żmudź  jak i na terenie powiatu chełmskiego czy też województwa lubelskiego, których działania mają bezpośredni wpływ na sytuację społeczno- zatrudnieniową na terenie Gminy. Celem tych działań będzie edukacja i animacja rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa na rzecz ograniczenia ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu oraz utworzenie ośrodka doradczo - edukacyjnego, służącego animacji form pomocy w tematyce zatrudnienia socjalnego.

                Projekt zapewni osiągnięcia zamierzonych efektów tj. :

·         w wymiarze społecznym - min.60% uczestników tj. min.8 osób po zakończeniu realizacji projektu rozpocznie naukę, wzmocnią motywację do pracy, zwiększą pewność siebie i własnych umiejętności, podejmą wolontariat, poprawią stan zdrowia, ograniczą nałogi, poprawią funkcjonowanie oraz podejmą decyzję o dalszej aktywizacji;

·         w wymiarze zatrudnieniowym  - min. 25% uczestników tj. min. 3 osoby po zakończeniu udziału w projekcie, zgodnie z realizowanym w trakcie uczestnictwa programem, podejmą zatrudnienie w różnych formach co zostanie to potwierdzone konkretnymi deklaracjami pracodawców - liczba osób, wymiar zatrudnienia, czas trwania lub zdecydują się na jedną z form przedsiębiorczości społecznej (np: spółdzielnia socjalna). 

               

                W ramach projektu zostaną przeprowadzone spotkania/warsztaty w ramach których zostaną sformułowane nowe cele, wizja i misja wielosektorowego partnerstwa działającego na rzecz wykluczenia społecznego ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia br.

 

Koordynator

Artur Barczyk

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour