Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług trenera - wykładowcy w KIS w ramach projektu „Priorytet 1. Usługi reintegracyjne Nowy profil usług KIS”, współfinansowanego w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na wykonanie usług trenera - wykładowcy w KIS w ramach projektuPriorytet 1. Usługi reintegracyjne Nowy profil usług KIS”, współfinansowanego w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji, edycja 2020”

 1.      Nazwa i adres zamawiającego

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej  Stella, KRS 0000385115, NIP: 5632413006 nr REGON: 060760974, ul. H Wieniawskiego 1/20, 22-100 Chełm, powiat M. Chełm, woj. Lubelskie, www.swasstella.pl

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, poniżej progu 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2020 r. usługi case managera w Klubie Integracji Społecznej.

 Case menager powinien być osobą realizującą pracę socjalną na rzecz poszczególnych uczestników i ich konkretnego przypadku. Case menager będzie odpowiedzialny za osiągnięcie celów reintegracji od momentu rekrutacji i opracowania IPD, poprzez stymulowanie wykorzystywania potencjału partnerów lokalnej sieci  dla optymalnej realizacji założeń i celów reintegracji społecznej i zawodowej prowadzącej do usamodzielnienia społeczno-zawodowego uczestników. Case menager będzie wspomagał uczestnika zajęć w KIS poprzez współpracę w doborze kadry specjalistów realizujących zajęcia, poprzez systematyczne aktywizowanie potencjału partnerów do realizacji zajęć w KIS.

 Case menager będzie zobowiązany do współpracy z kadrą projektu oraz do prowadzenia działań monitorująco - ewaluacyjnych wobec uczestników i w razie potrzeby podejmowania działań interwencyjnych i modyfikujących Indywidualny Plan Działania.

 Case menager zobowiązany będzie prowadzić dokumentację postępów reintegracji  - raport zmiany dla każdego z uczestników Klubu Integracji Społecznej.

 

4.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia

 Wykonanie usług case menagera powinno być zgodne z założeniami projektu oraz odpowiadać na indywidualne zapotrzebowanie uczestników projektu wskazywane w procesie wstępnej diagnozy.

 Case menager powinien w czasie realizacji zadania współpracować z trenerami – wykładowcami, z zespołem projektowym  oraz współpracy z kadrą KIS.

 Praca będzie wykonywana w wymiarze 5 godzin miesięcznie w ciągu 8 miesięcy dla każdej z dwóch grup uczestników, w miejscu realizacji projektu w Wierzbicy i Żmudzi w terminach uzgodnionych z zamawiającym.  Łączna liczba godzin = 80 godzin , 40 godzin Wierzbica, 40 godzin Żmudź

 

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 Termin wykonania usług: okres 8 miesięcy 2020 r., tj. od maja do grudnia.

 Miejsce wykonania usług: siedziba KIS Wierzbica oraz Żmudź.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

 

1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.

 2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 3.      Złoży ofertę na druku, w miejscu i czasie wymaganym niniejszym zapytaniem

  

7. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenie będące częścią Formularza Ofertowego (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

 

8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz warunki płatności

 Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni po przedstawieniu przez wykonawcę rachunku za wykonane czynności, ewidencji czasu pracy oraz innych dokumentów wskazanych w umowie.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty

 Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

 

1.      Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

 

2.      Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium doświadczenia i praktyki działania na rzecz zatrudnienia socjalnego -  załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

3.      Oferta powinna być podpisana przez osobę ubiegającą się o zamówienie.

 

4.      Pełna dokumentacja oferty powinna być złożona w biurze projektu: Wierzbica, ul. Włodawska 5 lub przesłana skanem na adres poczty elektronicznej Zamawiającego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5.      Dopuszcza się składania ofert częściowych. W tym celu oferent powinien jednoznacznie określić wybrany zakres tematyczny i liczbę godzin.

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami

 

Katarzyna Sokołowska – wiceprezes zarządu SWAS Stella , Tel. 605683633,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 11. Miejsce i termin złożenia oferty

 

Miejsce składania ofert:

 

-        ofertę należy złożyć w biurze projektu  Zamawiającego , lub

 -   drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert do dnia 20 maja 2020

 -        oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

 -        Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego.

 -        oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

 

12. Kryteria oceny ofert, wyboru wykonawcy i sposób obliczenia oferty

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

a)      cena brutto usługi – 80 pkt (waga)

 b)      doświadczenie i praktyka w realizacji tego typu doradztwa  – 20 pkt (waga)

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

 

1)      Kryterium: Cena brutto usługi

 

C= [Cmin / CB] x 80

 

C - ilość uzyskanych punktów

 

Cmin  - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

 

CB   - cena brutto badanej oferty

 

2)      Kryterium: Doświadczenie i praktyka w realizacji tego typu doradztw

 

D= [Dk ] x 20

 

D - ilość uzyskanych punktów

 

Dk  - spełnienie kryterium doświadczenie i praktyka

 

W tym kryterium 20 pkt. otrzyma Oferent który wykaże minimum 3 lata pracy w obszarze tematycznym objętym zapytaniem, lub minimum 3 letnią działalność w instytucji, organizacji pozarządowej lub podmiocie ekonomii społecznej, działającej na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz rozwoju partnerstw lokalnych. 

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych informacji w zakresie oferowanej ceny.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

 

Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

14. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą: 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

15. FINANSOWANIE

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji, edycja 2020”.

 

16. INNE POSTANOWIENIA

 

·         Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie.

 

·        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w na swojej stronie internetowej.

 

·         Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

-        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

-        Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

-        Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zawarcia umowy.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour