Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług trenera - wykładowcy w KIS w ramach projektu „Priorytet 1. Usługi reintegracyjne Nowy profil usług KIS"

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług trenera - wykładowcy w KIS w ramach projektuPriorytet 1. Usługi reintegracyjne Nowy profil usług KIS”, współfinansowanego w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji, edycja 2020”

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej  Stella, KRS 0000385115, NIP: 5632413006 nr REGON: 060760974, ul. H Wieniawskiego 1/20, 22-100 Chełm, powiat M. Chełm, woj. Lubelskie, www.swasstella.pl

2.      Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, poniżej progu
30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”.

3.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2020 r. usługi trenera – wykładowcy w Klubie Integracji Społecznej polegającej przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów dla uczestników reintegracji społecznej i zawodowej w zakresie:

 

Poz. budżetu projektu.

zakres tematyczny

liczba godzin

termin realizacji

Usługi grupowe

VI - XII

I.4.7

Akademia zdrowia sportu i rekreacji (zajęcia obejmujące tematykę m.in.: naukę i promocję zdrowego trybu życia, promocja postaw prozdrowotnych,  nauka autoprezentacji, kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz odpowiedzialnej postawy życiowej. Zajęcia prowadzone przez pedagoga, pracownika socjalnego, pracownika służby zdrowia, dietetyka)

 

48

 

I.4.8

Akademia ja w społeczności (Warsztaty psychoedukacyjne obejmujące tematykę m.in. komunikację społeczną, asertywność, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, pokonywania stresu, oraz naukę wyznaczania własnych celów i sposobów ich osiągania, autoprezentację)

 

36

 

I.4.9

Samopomocowa grupa wsparcia zajęcia grupowe zawierające elementy terapii grupowej, w której poprzez wymianę doświadczeń osoby znajdujące się w podobnej sytuacji będą wspierać się wzajemnie

 

 

36

 

I.4.10

Warsztaty integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

 

36

 

I.4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne - ogólnorozwojowe zajęcia warsztatowe służące nauce umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego i dysponowania budżetem, prowadzenia działalności gospodarczej – Ekonomia Społeczna Twoją Szansą, ABC obsługi komputera

 

 

1. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

 

12

 

2. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

 

12

 

3.Ekonomia społeczna – podstawy działalności PES

 

18

 

4.       Biznesplan w PES

 

6

 

5 .Prowadzenie działalności gospodarczej -ES twoją szansą

 

12

 

6. Działalność gospodarcza i statutowa w PES

 

12

 

7. Program prac społecznie użytecznych szansą na aktywizację zawodowa

 

12

 

8. ABC obsługi komputera

 

24

 

 

Usługi grupowe powinny być wykonane zgodnie z założeniami projektu z wykorzystaniem opracowanych wcześniej i zaakceptowanych przez zamawiającego programów szkoleniowo – edukacyjnych oraz umożliwić każdemu uczestnikowi uczestnictwo w zintegrowanych lokalnych działaniach pozwalających skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Udział w zajęciach grupowych powinien to wzmocnić indywidualne kompetencje i umiejętności społeczne uczestników.

Usługi grupowe powinny być prowadzone z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod i narzędzi: elementów wykładów, dyskusji, metodą warsztatową, z wykorzystaniem pakietów ćwiczeń, testów, ankiet, pracy indywidualnej i zbiorowej, prezentacji, autoprezentacji itp.

 

5.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia

Wykonanie usług wymagać współpracy trenera – wykładowcy z case menagerem KIS, z zespołem projektowym  oraz współpracy z kadrą KIS. Usługi będą realizowane w miejscu realizacji projektu w Wierzbicy i Żmudzi w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania usług: okres 4 miesięcy 2020 r., tj. od czerwca do września.

Miejsce wykonania usług: siedziba KIS Wierzbica oraz Żmudź.

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

3.Złoży ofertę na druku, w miejscu i czasie wymaganym niniejszym zapytaniem

 

7. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenie będące częścią Formularza Ofertowego (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz warunki płatności

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni po przedstawieniu przez wykonawcę rachunku za wykonane czynności, ewidencji czasu pracy oraz innych dokumentów wskazanych w umowie.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

1.      Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

2.      Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium doświadczenia i praktyki działania na rzecz zatrudnienia socjalnego -  załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

3.      Oferta powinna być podpisana przez osobę ubiegającą się o zamówienie.

4.      Pełna dokumentacja oferty powinna być złożona w biurze projektu: Wierzbica, ul. Włodawska 5 lub przesłana skanem na adres poczty elektronicznej Zamawiającego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.      Dopuszcza się składania ofert częściowych. W tym celu oferent powinien jednoznacznie określić wybrany zakres tematyczny i liczbę godzin.

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami

Katarzyna Sokołowska – wiceprezes zarządu SWAS Stella , Tel. 605683633,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Miejsce i termin złożenia oferty

Miejsce składania ofert:

-        ofertę należy złożyć w biurze projektu  Zamawiającego , lub

-   drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2020

-        oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

-        Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego.

-        oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

12. Kryteria oceny ofert, wyboru wykonawcy i sposób obliczenia oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)      cena brutto usługi – 80 pkt (waga)

b)      doświadczenie i praktyka w realizacji tego typu usług  – 20 pkt (waga)

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

1)      Kryterium: Cena brutto usługi

C= [Cmin / CB] x 80

C - ilość uzyskanych punktów

Cmin  - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

CB   - cena brutto badanej oferty

2)      Kryterium: Doświadczenie i praktyka w realizacji tego typu usług

D= [Dk ] x 20

D - ilość uzyskanych punktów

Dk  - spełnienie kryterium doświadczenie i praktyka

W tym kryterium 20 pkt. otrzyma Oferent który wykaże minimum 3 lata pracy w obszarze tematycznym objętym zapytaniem, lub minimum 3 letnią działalność w instytucji, organizacji pozarządowej lub podmiocie ekonomii społecznej, działającej na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz rozwoju partnerstw lokalnych. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych informacji w zakresie oferowanej ceny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym regulują przepisy kodeksu cywilnego.

14. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji, edycja 2020”.

16. INNE POSTANOWIENIA

·    Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie.

·   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w na swojej stronie internetowej.

·   Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

-        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

-        Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

-        Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour