Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Człowiek szuka pracy, a nie praca – człowieka

Poszukiwanie pracy bywa naprawdę trudnym zajęciem. Jak mówi egipskie przysłowie, to „Człowiek szuka pracy, a nie praca – człowieka”, zatem bez względu na to, czy poszukujemy pracy po raz pierwszy, czy po raz kolejny w naszym życiu, powinniśmy się do tego dobrze przygotować.

Diagnoza zapotrzebowania lokalnego środowiska na rozszerzone usługi Klubu Integracji Społecznej

W 2019 r. zakończono testowanie w kraju nowego profilu usług reintegracyjnych Klubów Integracji Społecznej (KIS). Do tego czasu KIS-y świadczyły usługi wobec osób, z grup określonych w art.1 ust.2 niniejszej ustawy, koncentrując się na kierunku aktywizacji zawodowej. Reintegracja społeczna stanowiła uzupełnienie. W opinii wielu praktyków zatrudnienia socjalnego w latach 2017-2019 „stary” KIS wyczerpał swoją formułę natomiast pojawiła się potrzeba jakościowo innego, zindywidualizowanego podejścia do klientów oraz wprowadzenia priorytetu dla reintegracji społecznej.  

W ostatnich trzech latach na rynku pracy obserwowano deficyt pracowników. Mimo to, że rejestrowana była niska stopa bezrobocia to jednak w rejestrach OPS i PUP nadal występowała znaczna grupa osób wymagająca aktywizacji, głównie o charakterze społecznym (niska motywacja do działania, złe relacje sąsiedzkie i rodzinne, wrodzona bierność). Jednocześnie, w lokalnych środowiskach przybywało osób z grup, które bezpośrednio nie są wymieniane w art. 1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym a które wymagały interwencji dla udzielenia pomocy i wsparcia we włączanie ich w życie społeczne (np. osoby pobierające emeryturę i rentę, osoby samotnie wychowujące dzieci. Zmieniły się również oczekiwania pracodawców, które były na innym, wyższym poziomie odnośnie wymagań społecznych predyspozycji (cech osobowościowych, postaw społecznych, kultury osobistej) kandydatów do pracy.  

Stąd też, we wspomnianej propozycji tworzenia nowej formuły KIS1 pojawiły się nowe elementy i nowe pojęcia takie jak np.: 

 1. podmiotowość aktywizacji – rozumiana jako proces, w trakcie którego osoba wykluczona angażuje się w czynności i zadania, w trakcie których nabywa / rozwija swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających jej uczestnictwo
  w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy. Podmiotowości osoby reintegrującej się oznacza, że: (1) uczestnik procesu ma wpływ na jego charakter, przebieg i czas trwania oraz (2) uczestnictwo w procesie wzmacnia jego poczucie sprawstwa, wpływu na zmianę swojej społecznej pozycji,

 2. potencjał reintegracyjny uczestnika KIS– rozumiany jako zdolności/możności danej osoby do włączenia się i uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Czynniki kształtujące ten potencjał grupują się w trzech kategoriach: czynniki indywidualne, okoliczności życiowe, czynniki środowiskowe.  

 1. nowy podział usług reintegracji społecznej na: 

 1. usługi służące przełamywaniu przez osoby barier / blokad / utrudnień / ograniczeń stojących na drodze ich reintegracji,

 2. usługi służące budowaniu podmiotowości osób wykluczonych, budzeniu i rozwijaniu ich gotowości do kierowania własnym życiem, w tym aktywnego angażowania się
  w proces reintegracji,

 3. case management, czyli wprowadzeniu elementu koordynacji dostarczania pomocy
  i wsparcia z różnych obszarów dla eliminowania wielu złożonych problemów (trudności, deficytów, itp.) lub stwarzania możliwości korzystania z wielowymiarowych zasobów lokalnego środowiska (edukacja, kultura, profilaktyka zdrowotna, sport, rekreacja).
   

Ta nowa jakość usług KIS obejmowała propozycje związane z koordynacją dostępu do usług w ofercie innych instytucji, jako podstawy i pierwszego etapu praktyki reintegracyjnej wobec klientów o rozległych problemach i deficytach. Takie wielowymiarowe podejście do uslug KIS powinno przyczyniać się do: (1) kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, (2) nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.  

Realizowany przez Stowarzyszenie „Stella” z Chełma projekt ma wprowadzić w praktykę działalności KIS w Gminach Wierzbica i Żmudź wielowymiarowego podejścia do potrzeb mieszkańców, a także doprowadzić do sytuacji, w której poza osobami wskazanymi przez przepisy zatrudnienia socjalnego także inne grupy narażone na różne aspekty wykluczenia społecznego (np. wykluczenie edukacyjne, wykluczenie zdrowotne, kulturalne etc.) będą mogły skorzystać w zindywidualizowanego wsparcia. 

Jednym z elementów realizacji projektu jest zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców obu gmin, co do rodzaju zajęć jakie powinny zostać zaplanowane dla nich, dla ich potrzeb celem eliminacji deficytów i barier włączenia społecznego.

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour