Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Informacja na temat rozstrzygnięcia zapytań cenowych 3/SWAS/2017/EFS i 4/SWAS/2017/EFS

Informuję, że w dniu dzisiejszym rozstrzygnięto postępowania w sprawie zapytań cenowych 3/SWAS/2017/EFS oraz 4/SWAS/2017/EFS.

Wybory ofert zostały przedstawione w: 

3/SWAS/2017/EFS - link

4/SWAS/2017/EFS - link

Zapytania cenowe w ramach projektu „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw"

 

Zapytanie cenowe nr 3/SWAS/2017/EFS  docpdf

Zapytanie cenowe nr 4/SWAS/2017/EFS  docpdf

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” od września bieżącego roku realizuje partnerski projekt pn. „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawcą jest Miasto Krasnystaw/Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. Partnerami są Stowarzyszenie „Stella” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca kwietnia 2020 r.

Celem głównym jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS poprzez objęcie uczestników IPD/Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego, organizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Grupa docelowa to 48 uczestników - 27 kobiet i 21 mężczyzn z grupy osób wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Krasnystaw.

Zadanie przewidziane do realizacji przez Stowarzyszenie „Stella” zakłada prowadzenie działań reintegracji społecznej a w tym:

- wsparcie indywidualne i grupowe prawnika,

-  wsparcie indywidualne i grupowe terapeuty uzależnień,

- warsztaty umiejętności społecznych, psychoedukację rodzinną prowadzoną przez psychologa oraz poradnictwo indywidualne psychologa,

- warsztaty przedsiębiorczości społecznej,

- warsztaty kompetencji cyfrowych,

- spotkania integracyjne dla uczestników.

 

Biuro projektu:

Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie

Ul. Sikorskiego 10, 22-300 Krasnystaw

Tel. 82 540 60 93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cis.krasnystaw.pl

 

Osoby do kontaktu:

Marek Piwko - Kierownik CIS, tel. 82 540 60 93

Katarzyna Barczyk – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”

 

 

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - edycja 2017

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

W ramach zadania publicznego zrealizowany jest projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami gmin wiejskich, którego celem będzie włączenie i wzmocnienie ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Zadanie realizowane jest na terenie Gminy Wierzbica, pow. chełmski.

Projekt obejmuje dwa rodzaje działań:

I. Blok obligatoryjny:

1.Działania specjalistycznego wsparcia dla grupy: osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób (kobiet i mężczyzn), bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach działań stosowany jest pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1)organizacyjny – tj. poprzez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych, zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób, przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej. Innowacją jest zastosowanie narzędzi autodiagnozy przez samych uczestników projektu za pomocą specjalnych „kart autodiagnozy”.

2)usługowy – tj. indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe, grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3)efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2.Działania dodatkowe wobec członków rodzin uczestników projektu:

W ramach działań usługowych realizowane jest wsparcie członków rodzin (szczególnie dzieci i młodzież) poprzez wykorzystanie metody autodiagnozy. Zastosowanie wspomnianego narzędzia autodiagnozy  w środowisku rodzinnym, które pozwala dorosłym uczestnikom projektu skorzystać z pomocy specjalistów w określaniu cech osobowościowych młodszego pokolenia. Takie podejście zmierza do przekazania dorosłym uczestnikom projektu informacji o cechach osobowościowych ich dzieci (młodzież), a więc wcześniejsze ewentualnie ukierunkowanie wsparcia i pomocy oraz dalsze ukierunkowywanie edukacji. Wyniki autodiagnozy członków rodzin uczestników projektu, zwłaszcza dzieci i młodzieży – za zgodą dorosłych – zostaną udostępnione placówkom edukacyjnym (nauczycielom i wychowawcom) celem wykorzystywania ich w procesach edukacyjnych.

Całość działań obligatoryjnych oparta jest o formułę rozszerzonego partnerstwa trójsektorowego (pomoc społeczna –urząd pracy – pracodawcy), poprzez udział w działaniach przedstawicieli innych sektorów.

Blok działań fakultatywnych: 

1.Działania integracyjne środowiska instytucjonalnego:

Włączenie przedstawicieli środowiska instytucjonalnego Gminy Wierzbica wraz  z przedstawicielami regionalnych instytucji oraz regionalnych NGO w celu rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa o nowe podmioty wspomagające działania na rzecz wykluczenia społecznego ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - minimum 20 osób.

W tym celu zostało przeprowadzone „aktywne” badanie, którego celem jest zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica, a także wyznaczenie pożądanych kierunków rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy lokalnych problemów społecznych.

Wyniki badania będą przedmiotem wspólnej dyskusji (warsztatowej) dla aktywnego włączenia lokalnych struktur instytucjonalnych do ośrodka doradczo – edukacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie, służącego animacji form pomocy dla lokalnych władz samorządowych. 

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” - Rekrutacja

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Szczególnie zapraszamy młodzież szkolną, studiującą, uczącą się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Centrum Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

     W ramach zadania oferujemy bezpłatne zajęcia z zakresu:

    - edukacji obywatelskiej,

    - animacji młodzieżowych liderów,

    - naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej,

    - edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej,

    - interaktywne twórcze warsztaty audiowizualne,

    - interaktywne warsztaty medialno-informacyjne a tym: warsztaty z grafiki komputerowej, warsztaty: prasa i dziennikarstwo, warsztaty: media społecznościowe,
    interaktywne warsztaty historyczne,

    - warsztaty zdrowotne,

oraz

    - 3 miesięczne staże dla wybranych uczestników zadania.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Rekrutacji w Zespole Szkół Niepublicznych WILIAMS, ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm, tel. 82 569 67 41
oraz na stronach:

 http://www.swasstella.pl/  i  http://www.wiliams.pl


Załączniki:

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa w zadaniu

Formularz zgloszeniowy

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”

                                  

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie zakłada do realizacji dwa rodzaje działań:

działania obligatoryjne tj.:

- edukację obywatelską mającą na celu zwiększenie młodego pokolenia w procesach podejmowania decyzji – poprzez organizację warsztatów dyskusyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zorganizowanie debaty z udziałem środowiska młodzieży;

- animację młodzieżowych liderów – poprzez warsztaty na temat tworzenia i organizowania własnych grup formalnych i nieformalnych, które będą mogły w przyszłości uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu;

- naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej – poprzez praktyczne warsztaty na temat procesu tworzenia i rozwoju ciał reprezentujących młodzież np.: samorząd szkolny, rady młodzieżowe itp.

- edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej – poprzez praktyczne warsztaty na temat tradycji i wartości wolontariatu, organizowanie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, świetlicach i klubach młodzieżowych;

działania fakultatywne - opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego.

W ramach działania przewidziane są zajęcia nakierowane na indywidualne preferencje  i zdolności uczestników, edukację w zakresie problemu uzależnień, edukację kulturalną tj. organizację interaktywnych warsztatów twórczych – audiowizualnych, edukację historyczną tj. organizację interaktywnych warsztatów związanych z historią, zabytkami, mieszkańcami  miasta Chełma i powiatu chełmskiego, zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnych, edukację medialną tj. organizację interaktywnych warsztatów pozwalających nabywać kompetencje medialne i informacyjne, edukację zdrowotną tj. warsztatów związanych z aktywnością fizyczną, sportem, wypoczynkiem, turystyką społeczną, rozwojem indywidualnych zainteresowań, działalności hobbystycznej i kółek zainteresowań.

Zadanie realizowane będzie do końca 2017 r.

Powyższe działania będą realizowane na obszarze miasta Chełma.

Uczestnikami będzie 15 osób – tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego w tym młodzież szkolna, studiująca, ucząca się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Klubów i Centrum Integracji Społecznej. Priorytetowo traktowane będą osoby działające w organizacjach formalnych lub nieformalnych zwłaszcza wolontariusze.

Szczegóły i aktualności na stronach

http://www.swasstella.pl/

http://www.wiliams.pl

https://www.facebook.com/swasstella.dubienka

https://www.facebook.com/Mobilny-Klub-Wolontariatu-Wiliams-990057211123486/

https://www.facebook.com/Wiliams-129385173799222/?fref=ts

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016

W dniu wczorajszym miało miejsce ostatnie spotkanie członków Zespołu Synergii Lokalnej w Gminie Żmudź.

Było to ostanie i zarazem najważniejsze spotkanie zorganizowane w ramach projektu  „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016”, ponieważ podpisany został Pakt na rzecz rozwoju partnerstwa lokalnego w Gminie Żmudź z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego.

Sygnatariusze Paktu to realizatorzy projektu i organizatorzy spotkania Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA, Gmina Żmudź i jej jednostki organizacyjne tj. OPS w Żmudzi, ŚDŚ Wrzos, GOK, placówki oświatowe z terenu Gminy Żmudż, podmiot zatrudnienia socjalnego Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Dziarskie Wólczanki" z Wólki Leszczańskiej.

Celem Paktu są wspólne działania mające przekładać się na rozwój na terenie Gminy Żmudź instytucjonalnych postaw do świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez:

ü  rozpowszechnianie wiedzy oraz edukowanie mieszkańców o problematyce zatrudnienia socjalnego, jako elementu szeroko pojmowanego wsparcia i pomocy,

ü  zapewnienie lokalnej współpracy instytucji samorządowej administracji, organizacji obywatelskich i osób prywatnych, szczególnie w zakresie wymiany informacyjnej o możliwościach wykorzystania ich zasobów i potencjału kadrowego dla świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej,

ü  umożliwienie mieszkańcom, w szczególności zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań własnych problemów i trudności życiowych w sferze zatrudnienia, rozwoju edukacyjnego i kulturalnego, organizowania życia rodzinnego i sąsiedzkiego z wykorzystaniem możliwości podmiotów zatrudnienia socjalnego,

ü  zachęcanie mieszkańców do udziału we współtworzeniu i realizacji oraz monitorowaniu lokalnej polityki społecznej w tym szczególnie do udziału w konsultacjach społecznych oraz w różnych formach dialogu społecznego, w tym także do współuczestniczenia w corocznie opracowywanych ocenach zasobów pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour