Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”

                                  

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie zakłada do realizacji dwa rodzaje działań:

działania obligatoryjne tj.:

- edukację obywatelską mającą na celu zwiększenie młodego pokolenia w procesach podejmowania decyzji – poprzez organizację warsztatów dyskusyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zorganizowanie debaty z udziałem środowiska młodzieży;

- animację młodzieżowych liderów – poprzez warsztaty na temat tworzenia i organizowania własnych grup formalnych i nieformalnych, które będą mogły w przyszłości uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu;

- naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej – poprzez praktyczne warsztaty na temat procesu tworzenia i rozwoju ciał reprezentujących młodzież np.: samorząd szkolny, rady młodzieżowe itp.

- edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej – poprzez praktyczne warsztaty na temat tradycji i wartości wolontariatu, organizowanie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, świetlicach i klubach młodzieżowych;

działania fakultatywne - opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego.

W ramach działania przewidziane są zajęcia nakierowane na indywidualne preferencje  i zdolności uczestników, edukację w zakresie problemu uzależnień, edukację kulturalną tj. organizację interaktywnych warsztatów twórczych – audiowizualnych, edukację historyczną tj. organizację interaktywnych warsztatów związanych z historią, zabytkami, mieszkańcami  miasta Chełma i powiatu chełmskiego, zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnych, edukację medialną tj. organizację interaktywnych warsztatów pozwalających nabywać kompetencje medialne i informacyjne, edukację zdrowotną tj. warsztatów związanych z aktywnością fizyczną, sportem, wypoczynkiem, turystyką społeczną, rozwojem indywidualnych zainteresowań, działalności hobbystycznej i kółek zainteresowań.

Zadanie realizowane będzie do końca 2017 r.

Powyższe działania będą realizowane na obszarze miasta Chełma.

Uczestnikami będzie 15 osób – tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego w tym młodzież szkolna, studiująca, ucząca się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Klubów i Centrum Integracji Społecznej. Priorytetowo traktowane będą osoby działające w organizacjach formalnych lub nieformalnych zwłaszcza wolontariusze.

Szczegóły i aktualności na stronach

http://www.swasstella.pl/

http://www.wiliams.pl

https://www.facebook.com/swasstella.dubienka

https://www.facebook.com/Mobilny-Klub-Wolontariatu-Wiliams-990057211123486/

https://www.facebook.com/Wiliams-129385173799222/?fref=ts

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour