Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Plan pracy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Zajęcia będą odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek

Tematyka zajęć:

Usługi indywidualne

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Poradnictwo prawne

Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne

Prawa konsumenta

3. Poradnictwo pedagogiczne

4. Doradztwo zawodowe

5. poradnictwo socjalne

6. Przedsiębiorczość

7. Inne poradnictwo ind wg potrzeb

VI - IX

Usługi grupowe

1. Samopomocowa grupa wsparcia 

2. Warsztaty psychoedukacyjne

3. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej

1. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą

2. Prezentacja i analiza dostepnych instrumentów rynku pracy, FP

3. Wielowymiarowość ES -cechy, cele przedsiębiorstw społecznych. Funkcjonowanie podmiotów ES, dobre praktyki -SS, KIS, CIS

4. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

5. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

6. Prawo na co dzień - Problemy socjalne, problemy rodzinne, problemy lokalowe

7. Zasady sporządzania pism w różnych sprawach administracyjnych

8. ABC Przedsiębiorczości- tworzenie spóldzielni socjalnej, innych podmiotów ES, indywidualna działalność gospodarcza, Otoczenie wsparcia podmiotów ES

9. ABC Przedsiębiorczości, biznesoplan na przykładzie wniosku o przyznanie dotacji PUP praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej - zajęcia warsztatowe 

10. Autodiagnoza

11. ABC obsługi komputera

Kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe

1. Pomoc kuchenna (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

2. Pracownik gospodarczy

VI - XIII

Partnerstwo - Nowe horyzonty aktywnej integracji

Szanowni Państwo

Dla przeprowadzenia analizy stanu dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Wierzbica (powiat chełmski, woj. Lubelskie) zostaną zastosowane wybrane metody i techniki badań ewaluacyjnych, uproszczone w swej konstrukcji do minimum. Z uwagi na fakt, że w Gminie Wierzbica partnerstwo instytucjonalne funkcjonuje już kilka lat, prowadzona analiza wpisuje się w tzw. ewaluację mid-term, która prowadzona jest w trakcie trwania danego przedsięwzięcia. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić poszczególnego etapy, a także wskazać nie tylko ich rezultaty ale przede wszystkim stwarza możliwość modyfikacji działań, tak aby lepiej spełniono cele (oczekiwania). Celem pracy Zespołu Ewaluacyjnego, działającego w ramach niniejszego projektu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fakt działania instytucjonalnego partnerstwa na terenie Gminy Wierzbica oraz nakłonienie Interesariuszy do jego utrzymania. W ramach prac analitycznych pośrednim (jednakowoż jednak ważnym) efektem będzie określenie dla Partnerstwa nowych obszarów zainteresowań oraz form wzajemnej współpracy. Aby ten cel osiągnąć, Zespół Ewaluacyjny zastosuje kilka nieskomplikowanych narzędzi analitycznych w ramach badania ewaluacyjnego, a następnie dokona podsumowania uzyskanych wyników stanu funkcjonowania Partnerstwa w Gminie Wierzbica w specjalnym opracowaniu, prezentującym także katalog dobrych praktyk partnerstwa. Obszar badania ewaluacyjnego jest podzielony na dwa tematy:

- Temat 1: Stan funkcjonowania Partnerstwa 

- Temat 2: Partnerstwo w opinii mieszkańców Gminy Wierzbica.  

Pytania na jakie Zespół Ewaluacyjny zamierza uzyskać odpowiedzi w zależności od wskazanego wyżej tematu sformułowano następująco:

Temat 1

1. Pozycja w Partnerstwie zajmowana przez daną instytucję/podmiot i czy jest możliwa jej poprawa/zmiana.

2. Bariery wewnątrz Partnerstwa i możliwość ich likwidacji/zminimalizowania.

3. Rozwój nowych obszarów zainteresowania Partnerstwa (np. w perspektywie do 3 lat)?

Temat 2

1. Czy Partnerstwo wpisało się trwale jako inicjator lokalnej aktywności?

2. Czy Partnerstwo jest otwartą formułą dla indywidualnych osób, mieszkańców chcących uczestniczyć w aktywności lokalnej?

3. Czego oczekują mieszkańcy Gminy Wierzbica od Partnerstwa w najbliższej przyszłości (np. do 3 lat)?

Każdy z tych tematów poddany będzie oddzielnej analizie przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanych narzędzi w postaci kwestionariuszy ankietowych.

Zapraszamy do udziału w badaniach

Ankiety do pobrania tutaj: członkowska samoocena partnerstwa, indywidualny wywiad.

Proszę o przekazanie wypełnionych ankiet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w badaniach 

Harmonogram pracy KIS

Lp. Zakres działania termin
1 Działanie 1 - Zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS. Kwiecień 2018 – grudzień 2018
1.1

Moduł organizacyjny

1.Baza lokalowa:

a) zakup materiałów i doposażenia sali szkoleniowej,

b) zakup urządzeń do obsługi cyklu szkoleniowego, 

c) wynajęcie specjalistycznych pracowni na szkolenie kulinarne i informatyczne

2.Kadra specjalistów:

a) utworzenie bazy kadry specjalistów deklarujących współpracę oraz pozostających w dyspozycji wnioskodawcy na czas realizacji projektu

b) zatrudnienie specjalistów zgodnie z założeniami projektu: 

- koordynator (lider), personel administracyjno – księgowy

- specjaliści (trenerzy, wykładowcy, instruktorzy)

3.Dokumentacja merytoryczna

a) opracowanie zestawu dokumentów merytorycznych (regulamin, formularze i dokumenty do zbierania niezbędnych informacji o uczestnikach, narzędzia diagnozy, dokumentacja potwierdzająca ramy czasowe i zakres merytoryczny zajęć w KIS)

4. Działania informacyjno – promocyjne:

a) opracowanie  i zakup materiałów promocyjnych (plakatów, zestawu gadżetów)

b) redakcja informacji i artykułów na strony internetowe wnioskodawcy i partnerów

 Kwiecień 2018 – grudzień 2018

IV – V 2018

IV – V 2018

 

IV – VIII 2018

IV  2018

 

IV – XII 2018

 

IV 2018

 

 

IV – XII 2018

 1.2

 Moduł usługowy

1.Rekrutacja – zapoznanie z założeniami projektu grupy osób wskazanych przez OPS i PUP, wyselekcjonowanie grupy 12 osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie, podpisanie kontraktów socjalnych kierujących do KIS

2.Usługi indywidualne dla każdego uczestnika:

a) poradnictwo psychologiczne (diagnoza potencjału i potrzeb) 

b) poradnictwo prawne 

c) poradnictwo socjalne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 

d) inne poradnictwo indywidualne wg potrzeb grupy

3.Usługi grupowe, dla całej grupy w ciągu 36 spotkań:

a) samopomocowa grupa wsparcia 

b) warsztaty psychoedukacyjne

c) zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

d) warsztaty edukacji społecznej i zawodowej.

e) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pomoc kuchenna, pracownik porządkowy

f) udział w formach prozatrudnieniowych dla 6 osobowej grupy uczestników – staże zorganizowane przy współpracy PUP i lokalnych pracodawców

 V – VIII 2018

IV 2018

 

IV – VIII 2018

 

 

V-VIII 2018

 

 2  Działanie 2 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych obok usług reintegracji społecznej i zawodowej dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska.  V – XII 2018
 2.1

 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych:

a) utworzenie i prowadzenie punktu doradczo – informacyjnego dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie

b) zatrudnienie kadry doradczej specjalistów do obsługi punktu

c) opracowanie, wydruk, bezpłatna dystrybucja broszury – informatora dla klientów korzystających z nowych usług społecznych

d) zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego

e) zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności partnerstwa

 IV – XII 2018
 3  Działanie 3. Działanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu – organizacja konferencji   XI – XII 2018

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020Zapraszamy do udziału w projekcie, obejmującym działania skierowane do osób bezrobotnych i ich rodzin, w tym między innymi:

1. Działania specjalistycznego wsparcia dla podstawowej grupy:

Planuje się objęcie wsparciem specjalistycznym kategorie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wobec osób – uczestników projektu zostanie zastosowany pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1) organizacyjny – wzmocnienie infrastruktury KIS przez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób - 12 a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy). To narzędzie będzie wykorzystywane na etapie reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej, jako element pomocy dla uczestnika w podejmowaniu dalszych decyzji a także kadry KIS w planowaniu kolejnych zajęć. 

2) usługowy – w którym zastosowane zostanie (1) indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe (z wykorzystaniem autodiagnozy), (2) grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), (3) przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3) efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2. Wdrożenie dodatkowych usług społecznych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska. W tym celu zostanie uruchomiony punkt doradczo - informacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie. W punkcie doradczo – informacyjnym będą również dostępne broszury informacyjne, w tym broszura – informator, specjalnie zredagowana przez specjalistów na potrzeby odbiorców usług punktu. 

3. Zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

4. Wzmocnienie roli lokalnego partnerstwa instytucjonalnego i Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej poprzez włączenie jego przedstawicieli w działania projektowe oraz zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji\ i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności. 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”

W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.

Konferencję od powitania przybyłych gości rozpoczęli Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyna Sokołowska i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. 

Czytaj więcej...

Wierzbica grupa gospodarcza

View the embedded image gallery online at:
http://swasstella.pl/getting-started?start=10#sigFreeIddf43beacdb

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu Integracji Społecznej organizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Wierzbicy

Malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, modeliny i plasteliny, kolorowe baloniki, dmuchane zamki i zjeżdżalnie to niektóre z atrakcji z których mogły korzystać dzieci i młodzież z Gminny Wierzbica na obchodach Dnia Dziecka 1 czerwca. 

W organizację imprezy włączyli się gminni partnerzy na co dzień pracujący w różnych sferach życia społecznego. I tak oprócz gospodarza - Wójta Gminy Wierzbica, wielką rolę odegrali uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

Uczestnicy festynu bawili się na obiektach Integracyjnego Centrum Rekreacyjno– Sportowego. Impreza rozpoczęła się oczywiście od złożenia serdecznych życzeń dla dzieci oraz zaproszenia ich do korzystania z przygotowanych atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z kolorowymi tatuażami, watą cukrową, stoły tematyczne, a na nich m.in.: papieroplastyka, malowanie kamyków, lepienie z masy solnej i maski karnawałowe. Dla tych, którzy lubią rywalizację zostały zorganizowane gry i zabawy z animatorem oraz miniturniej piłki nożnej. Animatorów zajęć tematycznych wspierali uczestnicy KIS, dla których było to nowe i ważne doświadczenie. 

Po zabawie panie z grupy kulinarnej KIS wspólnie ze spółdzielcami Spółdzielni Socjalnej Miranna  zapraszały wszystkich na poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek i słodyczy. 

Z kolei dla posiadaczy rowerów zorganizowano znakowanie rowerów przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Posterunku Policji w Sawinie.

Zabawa trwałą do późnych godzin popołudniowych i sprawiła wiele radości zarówno uczestnikom jak i organizatorom. 

Zakończenie edycji KIS 2014

abc

W dniu 9 grudnia 2014 roku  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, korzystając z uprzejmości Pana Wójta Gminy Wierzbica, zorganizowało w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkanie podsumowujące realizację projektu

   „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013-2014” Zadanie współfinansowane przez MPiPS.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektowych, służyło promocji KIS, w którym uczestniczą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, było okazją do wyróżnienia postaw osób, które podjęły trud zmiany swojego życia, które aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych formach reintegracji.

Bardzo cieszymy się, że czas na spotkanie z uczestnikami Klubu znaleźli nie tylko pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Kierownik Jadwigą Tywoniuk, ale również przedstawiciele Samorządu z Panem Wójtem Andrzejem Chrzastowskim oraz przedstawiciele Rady Gminy z Panem Krzysztofem Wojewódzkim – Przewodniczącym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć w KIS oraz mieli okazję podzielić się refleksjami na temat celowości organizowania tego typu wsparcia.

 

Spotkanie przebiegło w miłej przedświątecznej atmosferze, były życzenia i co najważniejsze plany na przyszłość.  Zapraszamy do galerii.

Czytaj więcej...

PIERWSZY JARMARK AKTYWNOŚCI KOBIET - Żmudź-powiat chełmski

Dnia 27 lipca na boisku przy Szkole Podstawowej w Żmudzi odbędzie się 

Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet.

Celem jarmarku jest prezentacja działalności społecznej i kulturalnej KOBIET z gmin powiatu chełmskiego.

W programie przewidziano bardzo dużo atrakcji w tym KONKURSY dla dzieci i dorosłych.

Organizatorem spotkania jest Wójt Gminy Żmudź oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

Startujemy o godzinie 13:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour