Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

EDUKACYJNO-METODYCZNE WARSZTATY WYJAZDOWE

W ramach wzmocnienie i rozszerzenie wielosektorowej międzyinstytucjonalnej współpracy w dniach 13-14.10.2018 roku zorganizowano  edukacyjno- metodyczne warsztaty wyjazdowe. 

Celem warsztatów było wypracowanie nowego kształtu partnerstwa, sformułowanie celów, wizji i misji, wprowadzenie korekt do umowy partnerskiej oraz systemu monitoringu i ewaluacji, przegląd form działania. Formuła wyjazdowa miała na celu stworzenie warunków równej pozycji sygnatariuszy, bez dominacji instytucjonalnej. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń z sygnatariuszami partnerstw działających w podobnej formule, zawiązywanych w ramach realizacji pilotaży MLW.

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Dnia 20 sierpnia przy Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyły się warsztaty plenerowe dla uczestników projektu i osób z najbliższego środowiska, mające na celu wymianę  doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służące integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

Ponadto uczestniczki nabyły wiedzę na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego.

Poczęstunek przy ognisku przygotowały uczestniczki Klubu Integracji Społecznej.

Fotorelacja z warsztatów kulinarnych w ramach zadania reintegracji zawodowej

Poprzez uczestnictwo w kursie podnoszącym umiejętności i kwalifikacje zawodowe siedem uczestniczek Klubu Integracji Społecznej, nabyło kwalifikacje zawodowe w zawodzie pomoc kuchenna.

DZIEŃ DZIECKA W WIERZBICY

Dnia 1 czerwca 2018 roku jak każdego roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” włączyło się w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Wierzbica, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, Klub Integracji Społecznej w Wierzbicy, Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. 

Spotkanie odbyło się na obiekcie gminnego centrum rekreacyjno-sportowego.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Były: dmuchane zamki, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, kolorowe baloniki zawijane na kształt przeróżnych zwierząt, pyszne kiełbaski, napoje, wata cukrowa, kolorowe tatuaże oraz liczne konkursy sportowe i sprawnościowe z atrakcyjnymi nagrodami, ponadto odbył się miniturniej piłki nożnej. 

Ta niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa na świeżym powietrzu sprawiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu.

View the embedded image gallery online at:
http://swasstella.pl/getting-started#sigFreeIdbbbbac439b

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznem

stella


Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące działania

I. Objecie wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, grupy beneficjentów - osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. osób, rodzin i ich członków liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez realizację następujących działań:

a) zaktywizowanie 12 osobowej grupy mieszkańców gminy Wierzbica korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych uwzględniających udział w zatrudnieniu socjalnym realizowanym w KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

b) aktywizację wybranej grupy osób - 6 osób, w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (staży) oraz potencjał lokalnych zasobów, to jest umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy. Aktywizacja ta będzie zorganizowana wspólnie z partnerami projektowymi: Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcami – w tym spółdzielnią socjalną „Miranna”, jednostkami gminnymi w tym: Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową w Wierzbicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Gminnym Przedszkolem i innymi.

c) pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej, w tym przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Działanie to zostanie wzmocnione przeprowadzeniem przez uczestników projektu samodzielnej atuodiagnozy pod kierunkiem specjalistów, dla wskazania rzeczywistych cech umożliwiających późniejsze decyzje w obszarze aktywności zawodowej.

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia)

Działania o charakterze spotkań – warsztatów będą skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO czyli dotychczasowych sygnatariuszy partnerstwa przeciw wykluczeniu działającego na terenie Gminy Wierzbica i będą służyły dostarczeniu i rozszerzeniu wiedzy na temat pożądanych kierunków działań lokalnych liderów reintegracji, nauce wspólnego diagnozowania grup i przyczyn wykluczenia na terenie gminy.

Działania te będą poprzedzone badaniami – ewaluacją, których celem będzie zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica. Ewaluacja pozwoli instytucjonalnym partnerom zorientować się o występujących deficytach we współpracy, a także wyznaczyć pożądane kierunki rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu inkluzji społecznej.

Plan pracy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Zajęcia będą odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek

Tematyka zajęć:

Usługi indywidualne

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Poradnictwo prawne

Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne

Prawa konsumenta

3. Poradnictwo pedagogiczne

4. Doradztwo zawodowe

5. poradnictwo socjalne

6. Przedsiębiorczość

7. Inne poradnictwo ind wg potrzeb

VI - IX

Usługi grupowe

1. Samopomocowa grupa wsparcia 

2. Warsztaty psychoedukacyjne

3. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej

1. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą

2. Prezentacja i analiza dostepnych instrumentów rynku pracy, FP

3. Wielowymiarowość ES -cechy, cele przedsiębiorstw społecznych. Funkcjonowanie podmiotów ES, dobre praktyki -SS, KIS, CIS

4. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

5. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

6. Prawo na co dzień - Problemy socjalne, problemy rodzinne, problemy lokalowe

7. Zasady sporządzania pism w różnych sprawach administracyjnych

8. ABC Przedsiębiorczości- tworzenie spóldzielni socjalnej, innych podmiotów ES, indywidualna działalność gospodarcza, Otoczenie wsparcia podmiotów ES

9. ABC Przedsiębiorczości, biznesoplan na przykładzie wniosku o przyznanie dotacji PUP praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej - zajęcia warsztatowe 

10. Autodiagnoza

11. ABC obsługi komputera

Kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe

1. Pomoc kuchenna (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

2. Pracownik gospodarczy

VI - XIII

Partnerstwo - Nowe horyzonty aktywnej integracji

Szanowni Państwo

Dla przeprowadzenia analizy stanu dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Wierzbica (powiat chełmski, woj. Lubelskie) zostaną zastosowane wybrane metody i techniki badań ewaluacyjnych, uproszczone w swej konstrukcji do minimum. Z uwagi na fakt, że w Gminie Wierzbica partnerstwo instytucjonalne funkcjonuje już kilka lat, prowadzona analiza wpisuje się w tzw. ewaluację mid-term, która prowadzona jest w trakcie trwania danego przedsięwzięcia. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić poszczególnego etapy, a także wskazać nie tylko ich rezultaty ale przede wszystkim stwarza możliwość modyfikacji działań, tak aby lepiej spełniono cele (oczekiwania). Celem pracy Zespołu Ewaluacyjnego, działającego w ramach niniejszego projektu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fakt działania instytucjonalnego partnerstwa na terenie Gminy Wierzbica oraz nakłonienie Interesariuszy do jego utrzymania. W ramach prac analitycznych pośrednim (jednakowoż jednak ważnym) efektem będzie określenie dla Partnerstwa nowych obszarów zainteresowań oraz form wzajemnej współpracy. Aby ten cel osiągnąć, Zespół Ewaluacyjny zastosuje kilka nieskomplikowanych narzędzi analitycznych w ramach badania ewaluacyjnego, a następnie dokona podsumowania uzyskanych wyników stanu funkcjonowania Partnerstwa w Gminie Wierzbica w specjalnym opracowaniu, prezentującym także katalog dobrych praktyk partnerstwa. Obszar badania ewaluacyjnego jest podzielony na dwa tematy:

- Temat 1: Stan funkcjonowania Partnerstwa 

- Temat 2: Partnerstwo w opinii mieszkańców Gminy Wierzbica.  

Pytania na jakie Zespół Ewaluacyjny zamierza uzyskać odpowiedzi w zależności od wskazanego wyżej tematu sformułowano następująco:

Temat 1

1. Pozycja w Partnerstwie zajmowana przez daną instytucję/podmiot i czy jest możliwa jej poprawa/zmiana.

2. Bariery wewnątrz Partnerstwa i możliwość ich likwidacji/zminimalizowania.

3. Rozwój nowych obszarów zainteresowania Partnerstwa (np. w perspektywie do 3 lat)?

Temat 2

1. Czy Partnerstwo wpisało się trwale jako inicjator lokalnej aktywności?

2. Czy Partnerstwo jest otwartą formułą dla indywidualnych osób, mieszkańców chcących uczestniczyć w aktywności lokalnej?

3. Czego oczekują mieszkańcy Gminy Wierzbica od Partnerstwa w najbliższej przyszłości (np. do 3 lat)?

Każdy z tych tematów poddany będzie oddzielnej analizie przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanych narzędzi w postaci kwestionariuszy ankietowych.

Zapraszamy do udziału w badaniach

Ankiety do pobrania tutaj: członkowska samoocena partnerstwa, indywidualny wywiad.

Proszę o przekazanie wypełnionych ankiet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w badaniach 

Harmonogram pracy KIS

Lp. Zakres działania termin
1 Działanie 1 - Zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS. Kwiecień 2018 – grudzień 2018
1.1

Moduł organizacyjny

1.Baza lokalowa:

a) zakup materiałów i doposażenia sali szkoleniowej,

b) zakup urządzeń do obsługi cyklu szkoleniowego, 

c) wynajęcie specjalistycznych pracowni na szkolenie kulinarne i informatyczne

2.Kadra specjalistów:

a) utworzenie bazy kadry specjalistów deklarujących współpracę oraz pozostających w dyspozycji wnioskodawcy na czas realizacji projektu

b) zatrudnienie specjalistów zgodnie z założeniami projektu: 

- koordynator (lider), personel administracyjno – księgowy

- specjaliści (trenerzy, wykładowcy, instruktorzy)

3.Dokumentacja merytoryczna

a) opracowanie zestawu dokumentów merytorycznych (regulamin, formularze i dokumenty do zbierania niezbędnych informacji o uczestnikach, narzędzia diagnozy, dokumentacja potwierdzająca ramy czasowe i zakres merytoryczny zajęć w KIS)

4. Działania informacyjno – promocyjne:

a) opracowanie  i zakup materiałów promocyjnych (plakatów, zestawu gadżetów)

b) redakcja informacji i artykułów na strony internetowe wnioskodawcy i partnerów

 Kwiecień 2018 – grudzień 2018

IV – V 2018

IV – V 2018

 

IV – VIII 2018

IV  2018

 

IV – XII 2018

 

IV 2018

 

 

IV – XII 2018

 1.2

 Moduł usługowy

1.Rekrutacja – zapoznanie z założeniami projektu grupy osób wskazanych przez OPS i PUP, wyselekcjonowanie grupy 12 osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie, podpisanie kontraktów socjalnych kierujących do KIS

2.Usługi indywidualne dla każdego uczestnika:

a) poradnictwo psychologiczne (diagnoza potencjału i potrzeb) 

b) poradnictwo prawne 

c) poradnictwo socjalne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość 

d) inne poradnictwo indywidualne wg potrzeb grupy

3.Usługi grupowe, dla całej grupy w ciągu 36 spotkań:

a) samopomocowa grupa wsparcia 

b) warsztaty psychoedukacyjne

c) zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

d) warsztaty edukacji społecznej i zawodowej.

e) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pomoc kuchenna, pracownik porządkowy

f) udział w formach prozatrudnieniowych dla 6 osobowej grupy uczestników – staże zorganizowane przy współpracy PUP i lokalnych pracodawców

 V – VIII 2018

IV 2018

 

IV – VIII 2018

 

 

V-VIII 2018

 

 2  Działanie 2 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych obok usług reintegracji społecznej i zawodowej dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska.  V – XII 2018
 2.1

 Wdrożenie dodatkowych usług społecznych:

a) utworzenie i prowadzenie punktu doradczo – informacyjnego dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie

b) zatrudnienie kadry doradczej specjalistów do obsługi punktu

c) opracowanie, wydruk, bezpłatna dystrybucja broszury – informatora dla klientów korzystających z nowych usług społecznych

d) zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego

e) zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności partnerstwa

 IV – XII 2018
 3  Działanie 3. Działanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu – organizacja konferencji   XI – XII 2018

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020Zapraszamy do udziału w projekcie, obejmującym działania skierowane do osób bezrobotnych i ich rodzin, w tym między innymi:

1. Działania specjalistycznego wsparcia dla podstawowej grupy:

Planuje się objęcie wsparciem specjalistycznym kategorie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Żmudź, tj. mieszkańców w liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wobec osób – uczestników projektu zostanie zastosowany pakiet usług wg minimalnego standardu, składającego się z takich modułów jak: 

1) organizacyjny – wzmocnienie infrastruktury KIS przez specjalistyczne doposażenie zasobów lokalowych oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą osób - 12 a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy). To narzędzie będzie wykorzystywane na etapie reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej, jako element pomocy dla uczestnika w podejmowaniu dalszych decyzji a także kadry KIS w planowaniu kolejnych zajęć. 

2) usługowy – w którym zastosowane zostanie (1) indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe (z wykorzystaniem autodiagnozy), (2) grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), (3) przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

3) efektów reintegracji - wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób, z zachowaniem  reguły wskaźnika zatrudnialności projektowej.

2. Wdrożenie dodatkowych usług społecznych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska. W tym celu zostanie uruchomiony punkt doradczo - informacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, w którym dyżury będą pełnić specjaliści z zakresu terapii uzależnień, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, kuratorzy rodzinni, asystent rodziny, pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej udzielający porad w wybranym zakresie. W punkcie doradczo – informacyjnym będą również dostępne broszury informacyjne, w tym broszura – informator, specjalnie zredagowana przez specjalistów na potrzeby odbiorców usług punktu. 

3. Zorganizowanie warsztatów – spotkań dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego środowiska, mających na celu wymianę ich doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służących integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

4. Wzmocnienie roli lokalnego partnerstwa instytucjonalnego i Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej poprzez włączenie jego przedstawicieli w działania projektowe oraz zorganizowanie seminarium animacyjnego dla obecnych i potencjalnych sygnatariuszy służącego weryfikacji\ i aktualizacji dotychczasowych celów i form działalności. 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”

W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.

Konferencję od powitania przybyłych gości rozpoczęli Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyna Sokołowska i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. 

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour