Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Pojęcia KSR

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

 • Reintegracja społeczna – działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z póź. zmianami, tekst ujednolicony z 21 kwietnia 2011 r.)

 • Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (z póź. zmianami, tekst ujednolicony z 21 kwietnia 2011 r.)

 

Usługi reintegracji – dla kogo?

Potencjał reintegracyjny, pojęcie odnoszące się do zdolności/możności osoby wykluczonej do włączenia się i uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, wyznacza zakres i charakter usług reintegracyjnych. Potencjał ten rozwijają:

 • usługi służące przełamywaniu/pokonywaniu przez daną osobę/daną kategorie osób wykluczonych barier/blokad/utrudnień/ograniczeń stojących na drodze ich reintegracji;

 • usługi służące budowaniu /wzmacnianiu podmiotowości osób wykluczonych, budzeniu i rozwijaniu ich gotowości do kierowania własnym życiem, w tym aktywnego zaangażowania w proces reintegracji.

co to jest potencjał reintegracyjny osoby?

 • Każda osoba, nawet ta doświadczająca wielokrotnego wykluczenia posiada wewnętrzne i/lub zewnętrzne zasoby, które mogą być elementem (fundamentem) procesu reintegracji społeczno - zawodowej na drodze do usamodzielnienia.

 

 

Model KSR

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


 

Wdrożenie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR) przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Wzmocnienie to nastąpi w wyniku wprowadzenia w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług, dzięki nawiązaniu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz lokalnych instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. KSR to model oparty na budowaniu wielu poziomów sieci służących wzmacnianiu i rozwijaniu współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu przez rozwój reintegracji.

Najważniejszymi punktami (węzłami) KRS są:1

 • Węzeł na poziomie gmin – podmioty zatrudnienia socjalnego świadczące nowy profil usług (nowe jakie powstaną w trakcie projektu oraz te, które już funkcjonują i zmienią dotychczasowy profil w wyniku rezultatów projektu), lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz inne instytucje działające lokalnie/przedsiębiorcy, u których uczestnicy zajęć mogą odbywać staże w ramach reintegracji zawodowej;

 • Węzeł na poziomie regionu – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, platformy współpracy instytucjonalnej z udziałem przedstawicieli instytucji sektorowych (organizacji pozarządowych), biznesu;

 • Węzeł na poziomie krajowym – funkcjonujące podmioty zatrudnienia socjalnego, instytucje pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz (po zakończeniu projektu) przedstawiciel Rady Zatrudnienia Socjalnego działającej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Poziom lokalny KSR tworzą Lokalne Sieci Reintegracji (LSR), które następnie zrzeszane są w Regionalne sieci (RSR)

Podstawowym celem tworzenia KSR jest rozszerzenie profilu usług reintegracyjnych. Z tego względu znaczenie LSR jest podstawowe i – jednocześnie – krytyczne. Podstawowe – bo to na poziomie lokalnym, w ramach LSR, owo rozszerzenie może nastąpić, krytyczne – bo niepowodzenie LSR oznaczać będzie fiasko idei KSR. W gruncie rzeczy podstawowa funkcja RSR i KSR polega na wzmacnianiu pozycji i potencjału LSR-ów. Przyjmując, że celem LSR jest zapewnienie osobom reintegrowanym dostępu do szerokiego asortymentu usług, można wskazać trzy kategorie instytucji/organizacji (interesariuszy), których obecność w LSR warunkować będzie ich skuteczność:

 • interesariusze typu A - organizacje /instytucje, których głównym celem statutowym jest reintegracja, np. KIS, CIS, integracyjne przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, lokalne organizacje pozarządowe;

 • interesariusze typu B - organizacje/instytucje, których jednym z celów statutowym jest reintegracja, np.: OPS, PUP, lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób wykluczonych;

 • interesariusze typu C - organizacje /instytucje, dla których reintegracja nie jest celem (jednym z celów) statutowych, ale które świadczą usługi, z których – w co najmniej tej samej mierze, co inne kategorie społeczne - korzystać mogą osoby reintegrowane, np.: instytucje kultury (w tym samorządowe ośrodki kultury i biblioteki), instytucje edukacyjne, placówki opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, ośrodki sportu i rekreacji, lokalni pracodawcy, lokalne organizacje pozarządowe działające na polu m.in.: kultury, edukacji, promocji zdrowa, ekologii itp.

Należy z cala mocą podkreślić, że punktu widzenia celu LSR krytyczne znaczenie ma obecność w nich interesariuszy typu C, bo to właśnie oni mają dostarczać osobom reintegrowanym „nowych” usług, od nich, od ich obecności i ich gotowości włożenia swojego wkładu, zależy, czy – w danej społeczności – uda się zmienić profil reintegracji.

W LSR rola „głównego węzła”, tj. organizacji inicjującej sieć, pośredniczącej pomiędzy jej pozostałymi węzłami, inspirującej podejmowane wewnątrz sieci działania powinna przypadać lokalnemu KIS. By wywiązać sie z tej funkcji jego pozycja i prestiż na lokalnej scenie publicznej muszą być dostatecznie silne. Pozycję KIS trzeba uznać za kolejny warunek o znaczeniu krytycznym dla powodzenia całego projektu KSR, przede wszystkim dlatego, że KIS, którego lokalna ranga jest aktualnie niska, nie zdoła przekonać i wciągnąć do LSR intersariuszy typu C. Jakkolwiek różne mogą być źródła siły jakieś lokalnej organizacji/instytucji, w przypadku KIS nie ma ich wiele. Patrząc realnie, nie będzie nim prawo, kapitał ekonomiczny i polityczny, społeczne uznanie i wysoka ocena rodzaju prowadzonej działalności. W gruncie rzeczy można wskazać dwa w miarę dostępne źródła mocnej pozycji KIS: (1) pozycja instytucji/organizacji „stojących” za danym KIS, i/lub (2) osobista pozycja tworzących/promujących go osób. W tym kontekście należy przyjąć, że misja LSR zapewne nie powiedzie się bez dużego i widocznego wsparcia/zaangażowania lokalnych władz: wójta, burmistrza, prezydenta. Za poziom progowy należy przyjąć sytuację, gdy KIS co najmniej działa pod jego auspicjami.

1 A. Karwacki, T. Kaźmierczak, Raport: „Założenia i uwarunkowania Modelu KSR, Biała księga”, pełny tekst zamieszczony na stronie www.ipiss.com.pl/projekt-badawczy=biblioteka-projektu

Informacja o realizacji projektu

Opis projektu

 

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Założenia projektu:

W ramach zadania publicznego zostanie zrealizowany projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, będących mieszkańcami gminy wiejskiej, którego celem będzie identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego zgodny z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych wypracowanym w projekcie pozakonkursowym „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, współfinansowanym w ramach PO WER, to jest poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Cele projektu:

 1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych

 2. objęcie osób uczestniczących w zajęciach KIS i ich rodzin zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych;

 3. umożliwienie osobom i członkom ich rodzin, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym;

 4. wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych osób uczestniczących w projekcie i tym samym zwiększeniu ich możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Uczestnicy projektu:

- mieszkańcy Gminy Wierzbica; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – planowane 12 osób, a także pośrednio członkowie ich rodzin.

Projekt będzie realizowany w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej, w którym zajęcia reintegracji będą prowadzone zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych wypracowanym w projekcie pozakonkursowym „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, współfinansowanym w ramach PO WER.

Działania projektowe obejmują przedsięwzięcia, które będą realizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, kultury sportu i rekreacji.

W ramach zatrudnienia socjalnego w KIS zostaną zrealizowane następujące usługi:

 1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA :

  1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań,

  2. Dostęp do poradnictwa z zakresu psychologii,

  3. Dostęp do poradnictwa prawnego,

  4. Dostęp do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego.

  5. Akademia zdrowia, sportu, rekreacji (warsztaty edukacji społecznej)

  6. Akademia „ja w społeczeństwie” (warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne )

  7. Samopomocowa grupa wsparcia,

  8. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

  9. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe (ABC komputera, ABC budżetu domowego, Przedsiębiorczość)

 2. REINTEGRACJA ZAWODOWA

  1. Kurs podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun środowiskowy

  2. Kurs pomoc kuchenna,

  3. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

 

Projekt jest realizowany w okresie od maja 2019 r do grudnia 2019 r

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

EDUKACYJNO-METODYCZNE WARSZTATY WYJAZDOWE

W ramach wzmocnienie i rozszerzenie wielosektorowej międzyinstytucjonalnej współpracy w dniach 13-14.10.2018 roku zorganizowano  edukacyjno- metodyczne warsztaty wyjazdowe. 

Celem warsztatów było wypracowanie nowego kształtu partnerstwa, sformułowanie celów, wizji i misji, wprowadzenie korekt do umowy partnerskiej oraz systemu monitoringu i ewaluacji, przegląd form działania. Formuła wyjazdowa miała na celu stworzenie warunków równej pozycji sygnatariuszy, bez dominacji instytucjonalnej. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń z sygnatariuszami partnerstw działających w podobnej formule, zawiązywanych w ramach realizacji pilotaży MLW.

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Dnia 20 sierpnia przy Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyły się warsztaty plenerowe dla uczestników projektu i osób z najbliższego środowiska, mające na celu wymianę  doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służące integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

Ponadto uczestniczki nabyły wiedzę na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego.

Poczęstunek przy ognisku przygotowały uczestniczki Klubu Integracji Społecznej.

Fotorelacja z warsztatów kulinarnych w ramach zadania reintegracji zawodowej

Poprzez uczestnictwo w kursie podnoszącym umiejętności i kwalifikacje zawodowe siedem uczestniczek Klubu Integracji Społecznej, nabyło kwalifikacje zawodowe w zawodzie pomoc kuchenna.

DZIEŃ DZIECKA W WIERZBICY

Dnia 1 czerwca 2018 roku jak każdego roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” włączyło się w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Wierzbica, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, Klub Integracji Społecznej w Wierzbicy, Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. 

Spotkanie odbyło się na obiekcie gminnego centrum rekreacyjno-sportowego.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Były: dmuchane zamki, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, kolorowe baloniki zawijane na kształt przeróżnych zwierząt, pyszne kiełbaski, napoje, wata cukrowa, kolorowe tatuaże oraz liczne konkursy sportowe i sprawnościowe z atrakcyjnymi nagrodami, ponadto odbył się miniturniej piłki nożnej. 

Ta niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa na świeżym powietrzu sprawiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu.

View the embedded image gallery online at:
http://swasstella.pl/getting-started#sigFreeIdbbbbac439b

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018” współfinansowane przez MRPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznem

stella


Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące działania

I. Objecie wsparciem specjalistycznym realizowanym w ramach rozszerzonego lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, grupy beneficjentów - osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Wierzbica, tj. osób, rodzin i ich członków liczbie 12 osób, bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez realizację następujących działań:

a) zaktywizowanie 12 osobowej grupy mieszkańców gminy Wierzbica korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych uwzględniających udział w zatrudnieniu socjalnym realizowanym w KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

b) aktywizację wybranej grupy osób - 6 osób, w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (staży) oraz potencjał lokalnych zasobów, to jest umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy. Aktywizacja ta będzie zorganizowana wspólnie z partnerami projektowymi: Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcami – w tym spółdzielnią socjalną „Miranna”, jednostkami gminnymi w tym: Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową w Wierzbicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Gminnym Przedszkolem i innymi.

c) pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej, w tym przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej. Działanie to zostanie wzmocnione przeprowadzeniem przez uczestników projektu samodzielnej atuodiagnozy pod kierunkiem specjalistów, dla wskazania rzeczywistych cech umożliwiających późniejsze decyzje w obszarze aktywności zawodowej.

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno – edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji (partnerów) na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (np. zajęcia animacji liderów reintegracji, wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia)

Działania o charakterze spotkań – warsztatów będą skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO czyli dotychczasowych sygnatariuszy partnerstwa przeciw wykluczeniu działającego na terenie Gminy Wierzbica i będą służyły dostarczeniu i rozszerzeniu wiedzy na temat pożądanych kierunków działań lokalnych liderów reintegracji, nauce wspólnego diagnozowania grup i przyczyn wykluczenia na terenie gminy.

Działania te będą poprzedzone badaniami – ewaluacją, których celem będzie zinwentaryzowanie i ocena dotychczasowych przedsięwzięć i aktywności partnerskich w obszarze reintegracji na terenie gminy Wierzbica. Ewaluacja pozwoli instytucjonalnym partnerom zorientować się o występujących deficytach we współpracy, a także wyznaczyć pożądane kierunki rozwoju partnerstwa dla wzmocnienia jego roli w osiągnięciu celów lokalnego programu inkluzji społecznej.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour