Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie – nasza szansa na rozwój czy teoria oderwana od rzeczywistości?

Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli

(źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie)

Sięgając do historii odnajdziemy informację, że prawdopodobnie terminu tego jako pierwszy użył Arystoteles, później w jego przednowoczesnej formie jako społeczność cywilna posługiwali się nim tacy filozofowie jak Cyceron, Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith (Teoria uczuć moralnych), Jean-Jacques Rousseau (Kontrakt społeczny) czy Polacy Hugo Kołłątaj, Wincenty Skrzetuski, Hieronim Stroynowski. (źródło: Paweł Stefan Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012)

 

Śledząc dalej literaturę przedmiotu można zauważyć, że społeczeństwo obywatelskie ma swoje cechy charakterystyczne, a aktywni obywatele, którzy je tworzą, to osoby czerpiące satysfakcję ze swoich działań, wpływających na harmonijny rozwój ich samych i ich otoczenia.

Czy trudno być aktywnym obywatelem? Czy ty jesteś aktywnym obywatelem?

Jeśli odpowiesz twierdząco na jedno z poniższych pytań, to możesz być pewien, że przynajmniej raz nim byłeś.  Czy kiedykolwiek:

1. Pomagałeś sąsiadowi w pracach domowych, w pracy w ogrodzie, zrobieniu zakupów etc?

2. Brałeś aktywny udział w kampanii, której celem było dokonanie zmian w Twojej społeczności lokalnej?

3. Zaangażowałeś się w organizację lokalnego wydarzenia?

4. Pracowałeś jako wolontariusz?

5. Byłeś członkiem społecznej grupy np.: organizacji pozarządowej, rady rodziców?

Aktywny obywatel jest dobrze poinformowany, zna swoje prawa i obowiązki, potrafi wyrazić swoje opinie. Jest zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej, współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą. Przyczynia się do tego, by ludziom żyło się lepiej. Bierze sprawy w swoje ręce, aby zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Dzięki swojej aktywności i kreatywności przyczynia się do podniesienia jakości życia własnego i swojej społeczności lokalnej.

 

Czy w społeczeństwie obywatelskim jest miejsce na aktywność młodzieży?

Przedstawiciele MRM Chełm u naszych wolontariuszy

Pierwszą podstawową formą aktywności, która służy nauce i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród najmłodszych jest samorząd uczniowski. Forma ta już w 1991 roku została wpisana do ustawy o systemie oświaty.

Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor szkołyrada pedagogiczna i rada szkoły), jest to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Samorząd można tworzyć we wszystkich rodzajach szkół. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz KorczakWładysław PrzanowskiAleksander Kamiński.

Samorząd działa zgodnie z zasadami określonymi wprost w ustawie, lub opisanymi w regulaminie samorządu. Są to przede wszystkim zasady wybierania przedstawicieli i organizacji wyborów. Regulaminie powinien być uchwalony przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

 


·   Podstawowe cechy samorządu to:

powinien być organizacją demokratyczną.

Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur.

Organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

-  - Członkowie samorządu powinni mieć prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących

   Młodzieżowa rada powiatu/gminy/miasta/dzielnicy  jest formą aktywności obywatelskiej młodzieży wykraczającą poza teren szkoły, jest fakultatywnym organem samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym.

Młodzieżowe rady powstają z inicjatywy młodzieży w porozumieniu z administracją samorządową, tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach, obejmują swoim działaniem teren określonej jednostki samorządu terytorialnego. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

 

Młodzieżowi radni to osoby uczące się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, rzadziej uczniowie szkół podstawowych. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.

                Pierwsza młodzieżowa rada została utworzona w Polsce w 1990 roku w Częstochowie. Dopiero w 2001 roku, wraz z nowelizacją ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b, formalnie zezwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy:  

Art. 5b.

Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

Rada Gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

USTAWA z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z póżn. zm.)


Młodzieżowa rada jest doskonałym polem ćwiczeń zachowań obywatelskich dla przyszłych kadr lokalnego samorządu. W Chełmie młodzieżowa rada miasta działa od 2009 roku, została powołana UCHWAŁĄ  Nr XXXV/330/09 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 28 maja 2009r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Chełm i nadania jej statutu. Głównym celem rady jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Od tego czasu podejmuje szereg działań wspierających aktywność ludzi młodych na różnych płaszczyznach.

Aktualną działalność Młodzieżowej Rady Miasta Chełm można śledzić na stronach: https://www.facebook.com/mrmchelm/

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour